TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Makine Kırılması Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman mekanik veya elektriksel, bozulma ve kırılma riskleri ile karşı karşıyadır. Makineleriniz normal çalışır halde iken, temizleme, revizyon veya aynı adreste yer değiştirmeleri esnasında arızalanabilir veya bozulabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararları, Makine Kırılması Sigortası ile önleyebilirsiniz…

PROSİGORTA Makine Kırılması Sigortası, mekanik ve elektrikli makinelerinizin beklenmeyen ve ani fiziksel hasar ve ziyalarını teminat altına alır.

Ayrıca, makinelerinizin bozulması neticesinde işletmenizin faaliyetlerinin durması nedeniyle uğrayabileceği finansal kayıpları Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Ek Teminatı ile önleyebilirsiniz…

Makine Kırılması Sigortası ile Hangi Makineler Teminat Altına Alınabilir?

Test aşamasını tamamlamış ve normal çalışır durumda olan, mekanik makine ve tesisatlar (Her türlü iş makineleri, pompa, kompresör, trafo ve jeneratörler, ısıtma havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineler) ve bunlara bağlı finansal kayıplar sigortalanabilir…

Makine Kırılması sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

							

Aşağıda belirtilen hasar sebepleri teminata dahildir.

İşletme kazaları İhmal, dikkatsizlik, yanlış kullanım Kötü niyetli hareketler Kusurlu imalat ve işçilik Yağlama eksiklikleri Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları Atmosferik elektriğin dolaylı hasarları Tıkanmalar, yabancı madde girmesi Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar Buhar kazanlarındaki su eksikliği Ani ısınma ve soğuma sonucundaki hasarlar Kapalı kapların (örn. tanklar) alçak basınç nedeni ile içe çökmeleri Fırtına ve don olayları İstisna edilmeyen her türlü hasar

						
Makine Kırılması sigortalarında sigorta süresi nedir?

Makine kırılması sigortası genellikle bir yıllık yapılır. Bu branş zamana karşı sigorta yapılan ve yıllık riskler grubuna giren bir branştır. Ancak istendiği takdirde; sezonluk veya kiralama işlerinde kısa süreli Makine Kırılması sigortası da yapılabilmektedir.

Sigorta bedeli nasıl hesaplanmalıdır?

Makine Kırılması sigortasında sigorta bedeli makinenin yeniye göre ikame, yani yenisinin bedeli olmalıdır. Sigorta bedeli (poliçede yazılı bedel), sigorta değerinden (yenisinin ikame bedeli) düşük olduğu durumlarda asıl bedel üzerinden prim ödenmediği için eksik sigorta hükümleri geçerli olur.

Yeni ikame bedeli ile kullanılmamış aynı cihazın veya aynı fonksiyonları yerine getiren muadil bir cihazın bedeli kast edilmektedir. Bu sigortanın amacı, makinenin çalışır durumda olmasını korumaktır. Kısmi bir hasar durumunda, makinenin performansında herhangi bir düşüş olmaması amacı ile makineye yeni parça takılacağı için prim de yenisinin (kullanılmamışının) üzerinden hesap edilir. Bunun yanında varsa gümrük, resim, vergi ve harçlar ile nakliye masrafları bedel tespitinde dikkate alınmalıdır.

Sigortalı kıymetin tam ziyaya (Pert-total) uğraması, yani makinenin tekrar çalıştırılmasının imkansız veya çok pahalıya mal olması durumunda, hasar ödemesi hasar tarihindeki makinenin piyasa rayiç bedeli üzerinden yapılır. Zira sigorta kar etmek amacı için kullanılamaz.

Sigorta bedelinin güncelliğini koruması ve zaman içinde eksik sigorta riskinin ortadan kaldırılabilmesi amacı ile bu poliçelerin enflasyona endeksli veya döviz bazında tanzim edilmesi sigortalıların menfaati icabıdır.

Sigortalıların isteğine bağlı ek teminatlar nelerdir, hangi riskleri taşır?

							Fiziki İnfilak
							Makinelerin temel ve kaidelerinde teminata giren herhangi bir Makine Kırılması hasarı sonucu oluşabilecek deformasyon ve hasarlar (Temel ve kaidelerin bedeli bildirilmelidir)
							Hasar sonrası seri nakliye masrafları ve hasarın giderilmesi amacı ile fazladan ödenen fazla mesai ücretleri (Oluşan hasarın bir an evvel giderilmesi için yapılabilecek ekspres nakliye ve fazla mesai ücretlerini teminat altına alır, limit belirtilmelidir.)
							Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, terör (grev, lokavt, halk hareketleri veya terör sebepli hasarların karşılanmasını sağlar)
							Geniş Kasko (Kendi kendine hareket edebilen ve bir operatör tarafından kullanılan müteharrik makinelerin mekanik bozulma ve kırılmalarının yanında Çarpma, çarpışma, devrilme, yuvarlanma, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, sel/su baskını, çığ düşmesi risklerini de teminat altına alır.)
							

						
Makine Kırılması sigortasında teminat dışında kalan haller (istisnalar) hangileridir?

							Belli dönemlerde makinenin içinde değiştirilmesi periyodik ve normal olan kalemler (Örn. Ampul, matkap ucu, testere ağzı, şablon, model, kalıp, zincir, bant, öğütücü ve kırıcı 
							makinelerin çekiçleri v.b.) Bu kalemlerin tek başına hasar görmesi teminat dışında iken , başka bir sebepten dolayı bu kalemler zarar görürse teminata dahildir.
							Kimyevi madde ve gazların infilakları ile atmosferik elektrikiyet sebebi ile patlamaya mütemayil tozların infilakları (Zira bu riskler yangın sigortası ile karşılanabilen risklerdir)
							Yangın ve yangın nedeniyle yapılacak söndürme ve kurtarma ameliyelerinin sonuçları
							Yıldırımın doğrudan etkileri
							Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs
							Deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ, yanardağ patlamaları gibi doğal afetler (Doğal afetlerden sadece fırtına ve don olayı teminata dahildir.)
							Nükleer olaylar sonucu oluşan hasarlar
							Sigortalının kastı ve ağır kusuru
							Aşınma, yıpranma, paslanma, çürüme
							Savaş, isyan ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
							Kamu otoritesi tarafından yapılan tasarruflar
							Her türlü kar kaybı ve mali sorumluluklar
							Sigortalı iken hasar giderilmeden makinenin kullanılması sonucu oluşabilecek hasarlar
							

						
Makine Kırılması sigortasında doğru fiyat verilebilmesi için gerekli bilgiler nelerdir?

							Sigortalının adı / unvanı
							Riziko adresi
							Sigorta süresi
							Toplam sigorta bedeli ile makinelerin ayrı ayrı bedelleri
							Makinelerin marka ve modelleri
							

							

Hangi ek teminatların talep edildiği bilgilerinin yanı sıra diğer bazı başka bilgiler de doğru fiyat vermek için gereklidir. Örneğin:

Kullanım periyodu Periyodik bakım Kullanıcı personel İşletme disiplini Diğer korunma önlemleri Model Kapasite Menşei Hasar geçmişi Güç kaynağı Su kaynağı (eğer kullanıyorsa) Yapım yılı (azami üç yaş)

Yukarıdaki bilgilerin eksiksiz olarak sağlanması doğru fiyat ve muafiyet miktarının tespiti için gereklidir.


			

Teminat Kapsamı

İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.) İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.) Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları) Merkezkaç sebepli parçalanmalar Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, makine kırılması sigortası Genel Şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk.

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz!

Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları Makinelerin temel ve kaideleri Makine kırılmasına bağlı kar kaybı Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı

(Çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir).