TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Montaj Tüm Riskler Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), montaja ilişkin ani ve beklenmedik tüm riskleri tek bir poliçeyle teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası (EAR), teminat süresi, montaj malzemelerinin montaj alanına indiği andan itibaren başlar ve montajı biten makinelerin testi tamamlanarak işletime alınması ile sona erer. Bu süre zarfında, teknik nedenler dolayısıyla veya insan kaynaklı birçok maddi hasar meydana gelebilir. PROSİGORTA Montaj Tüm Riskler Sigortası, makine ve teçhizatınızın montajları esnasında veya montaj sonrası testleri sırasında, oluşabilecek ani ve beklenmedik her türlü riski teminat altına alır.

Montaj Tüm Riskler (All Risks) Sigortası ile sigortalanabilecek montaj işleri

İşletmeye alınmak üzere montajları yapılacak olan makine ve ekipmanlar bu sigorta türü ile teminat altına alınabilir. Montaj konusu makineler mekanik veya elektronik olabilir. Ayrıca bina içi elektrik, boru, ısıtma-havalandırma tesisatı ile elektrik ve boru iletim hatları vb. montaj işleri de bu ürün ile teminat altına alınabilir. Uygulama alanı çok geniş olan bu sigorta türüyle, montaj işleri nedeniyle doğabilecek inşaat işlerinin dahi, teminat altına alınması mümkündür.

İnşaat Tüm Riskler (CAR) ve Montaj Tüm Riskler (EAR) Sigortası nedir?

CAR ve EAR, bir inşaat ve/veya montaj projesinin gerçekleştirilmesi esnasında; o ana kadar gerçekleştirilmiş işler ile, daha sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek kısımlar için o anda şantiye sahasında bulunan malzemelerin, veya ilgili montaj ve inşaat ekipmanlarının, iş makinelerinin başına gelebilecek ani ve beklenmedik her türlü hasarı kapsayan birer Tüm Riskler (All Risks) Sigortasıdır.

CAR/EAR Sigortalarında sigortalı taraflar kimlerdir?

İşveren: (Projenin Genel Sahibi) Sigortalı şantiye sahasını sağlayan ve çoğu kez planlama aşamasında bulunan ve bazı projelerde malzemeyi sağlayan taraftır. Asıl menfaat sahibi işverendir.

Ana Müteaahhit: İşveren tarafından görevlendirilen ve tüm projenin inşaat ve / veya montaj işlerinden sorumlu, işlerin bir kısmını taşeronlara devredebilen taraftır. Sigorta Ettiren Ana Müteaahhit'dir.

Tali Müteahhit (Taşeronlar): Bir inşaat ve/veya montaj işinin tamamını (anahtar teslimi) veya bir kısmını üstlenen ve direkt olarak işveren veya ana müteahhit tarafından görevlendirilen taraftır.

CAR/EAR Sigortaları ne zaman başlar, aşamaları nelerdir?

Şantiye sahasına ilk ihzarat kaleminin inmesi ile sigorta başlar. Daha sonra işlerin tamamlanıp işverene teslimi ile sigorta sona erer. EAR Sigortalarında ayrıca 4 haftalık test tecrübe devresi teminata dahildir. Bazı durumlarda taahhüt edilen işlerin tamamını müteahhit firma teslim edemez. Ancak bu tamamlanmamış kısımlar, inşaat veya montaj projesinin kullanılmaya başlanmasını veya işletime alınmasını etkilemeyecek detayda işlerdir. (Örn. Kalorifer kazanlarının bağlantıları gibi.) Böylesi bir durumda eğer sigortalının görevlendirdiği kontrol mühendisleri uygun görür ve inşaat sözleşmesinde bu durum ile ilgili bir hüküm varsa; o halde geçici kabul yapılır. Bu arada müteahhit kalan işlerini tamamlar ve kesin kabule gidilir.

CAR/EAR Sigortalarında sigorta bedelinin tespiti ne şekilde yapılır?

CAR/EAR Sigortalarında sigorta bedeli; işin bittiği andaki bedel üzerinden tespit edilmelidir. Yani sigorta bedeli = proje bedelidir. Bedel konusu çoğu zaman karmaşıklığa neden olabilmektedir. Karmaşıklığı önlemek için, sigortabedeli belirlenirken ihale bedeli dikkate alınabilir. Ancak unutulmamalıdır ki, uzun süreli poliçelerde bu bedel zaman içinde yetersiz kalabilmekte ve enflasyona yenik düşebilmektedir. O halde; büyük inşaat projelerinin eksik sigorta riskine karşı korunabilmesi için döviz bazında sigorta yapmak her zaman doğru bir yöntem olabilir.

CAR/EAR Sigortalarının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

							Yangın,Yıldırım,İnfilak, Söndürme Esnasındaki Hasarlar
							Sel, Su baskını, Yağmur, Kar, Deniz Dalgaları
							Uçak Çarpması,Uçaktan Düşen Parçalar,
							Fırtına
							Deprem
							Toprak Kayması, Toprak Çökmesi, Kaya Düşmesi
							Hırsızlık, Hırsızlığa Teşebbüs
							İnsan Kaynaklı Hasarlar (dikkatsizlik, ihmal vb.)
							Elektriksel Hasarlar (kısa devre, şerare, ark vb.)
							İşletme Kazaları
							

						
CAR/EAR Sigortaları ile birlikte verilebilen ek teminatlar nelerdir?

							Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet
							İnşaat / Montaj İş Makineleri
							Enkaz Kaldırma
							Geçici Şantiye Tesisleri ve Ekipmanları
							G.L.K.H.H. ve Terör
							Ekspres Nakliye, Fazla Mesai Tatil Ücret ve Zamları
							Uzatılmış Bakım Devresi
							

						
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya Montaj işlerindeki taraflar dışında kalan üçüncü şahısların canları veya mallarına gelebilecek hasarları temin eder. (Örn. Şantiyenin önünden geçmekte olan bir vatandaş, şantiye sahasına izinsiz giren bir çocuk, inşaatın hemen yakınına park edilmiş bir araç vb.) Burada açıkça belirtilmelidir ki, bu teminat inşaat ve montaj işlerinde çalışan veya görev alan ikinci şahısları kapsamaz. Çalışanlar sadece yıllık olarak tanzim edilen İşveren Mali Mesuliyet Sigortası poliçesi ile teminat kapsamı altına alınabilir.

İş Makineleri ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve/veya Montaj sahasında bulunan sabit veya hareketli iş makinelerinin başına gelebilecek, ve CAR/EAR sigortaları kapsamına giren bir neden sonucu oluşan hasarları temin eder. Bu teminatı Makine Kırılması Sigortası ile karıştırmamak gereklidir. Zira Makine Kırılması makinenin çalışmasını ve mekanik hasarlarını kapsar. Ancak İş makineleri ek teminatı mekanik arızaları değil; sadece fiziki hasarları (Örn. Sel, yangın, hırsızlık vb.) kapsar. Bu teminat küçük el aletleri, motorlar, kablo ve halatlar, iskeleler için değil; aksine ekskavatör (kepçe), dozer, kule vinç, silindir, asfaltlama vb. makinelere verilir.

Enkaz kaldırma ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat ve / veya montaj işleri esnasında bir kalıp çökerse; bu çökme sonucu oluşan enkazın kaldırılması için de sigortalı ayrı bir masraf yapması gerekir. Yada bu enkaz sel su baskını sonucu suyun taşıdığı mil ve toprak olabilir. İşte bu masrafların karşılanması Enkaz Kaldırma Ek teminatı ile karşılanır. Ancak enkazın sigorta kapsamına giren bir nedenden dolayı oluşması şarttır.

Geçici Şantiye Tesis ve Ekipmanı ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat / montaj esnasında işlerin gerçekleştirilmesi ile doğrudan ilgili olan ekipmanın (iskele, kalıp vb.) veya doğrudan ilgili olmayan yapıların (atölye, işçi barakaları, yemekhane vb.) maruz kalacağı hasarları temin eder. Bu ekipmanlar inşaat bedeline yıpranma ve aşınmaları dikkate alınmak sureti ile eklenir.

GLKHH, terör ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

İnşaat / Montaj işleri esnasında bir toplu sözleşme, grev ve karşılığında lokavt olması veya halk hareketleri veya terör sebepli olaylar neticesinde projede oluşan hasarların karşılanması amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücret ve zamları ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Bir hasar neticesinde inşaat veya montaj işlerinde kullanılan ihzarat kalemlerinin veya makinelerin hasarının bir an evvel giderilebilmesi ve hasar nedeni ile oluşan gecikmenin minimize edilebilmesi için ortaya çıkan ek masrafların (hızlı nakliye, normal dışı çalışma ücretleri vb.) karşılanabilmesi amacı ile bu ek teminat alınabilir.

Uzatılmış Bakım Devresi ek teminatının kapsamı ve özellikleri nelerdir?

Eğer sözleşmede varsa; müteahhit işlerinin bir kısmını işverenin kontrol mühendislerinin onayı alınarak geçici olarak kabul ettirebilir. Bu aşama işlerin tamamına yakınının bitirilmesi ve projenin işletime alınmasını etkilemeyecek nitelikteki işlerin kalması durumunda yapılır. Geçici kabul ile kesin kabul arasında da müteahhit kendi üzerine düşen sorumlulukları bitirmeye çalışır. Bu aşamada proje genel olarak teslim edilmiş sayılsa da; müteahhidin halen sorumlu olduğu işlerin yapılması esnasında bazı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarları karşılayabilmek amacı ile geçici kabul ve kesin kabul arasındaki dönem için Uzatılmış Bakım Devresi Ek teminatı alınabilir. Bu süre zarfında sadece müteahhidin sorumlu olduğu hasarlar karşılanır. (Örn. Doğal afetler teminat dışında bırakılır)

CAR ve EAR Sigortaları arasındaki farklar nelerdir?

Çoğu zaman, bünyesinde hem inşaat hem de montaj işleri bulunan projelerde işlerin montaj mı yoksa inşaat işi mi olduğu sorusuna cevap bulmak zor olabilir. Örneğin; bir baraj inşaatında barajın gövde dolgu işleri ve diğer betonlama işleri CAR sigortası kapsamına girerken barajın tribün montajının da EAR kapsamına gireceği düşünülebilir. Bu gibi hallerde, sigortacı işin toplam bedelinin %50’sinden fazlasını hangi tür işler oluşturuyor ise; o kısmı çalışma yapılacak branş olarak esas alacaktır.

CAR Sigortasının uygulama alanı oldukça geniştir ve bu nedenle daha çok bilinir ve talep edilir. Ancak, Montaj sigorta poliçesi içine de inşaat işlerini de koymak mümkündür. Örneğin; boş bir arazi üzerine önce bir fabrika inşaatı yapmak ve daha sonra içinde çalışacak olan makinelerin montajı EAR Sigortası ile teminat altına alınır.

EAR sigortası montaj işlerinin tamamlanmasını müteakip bir test/tecrübe devresini de bünyesinde bulundurur. (Genel Şartlara göre 4 hafta) Bu süre monte edilmiş makinelerin çalışıp çalışmadığının testini içerir. İşte bu dönem işin en riskli ve hasar getirebilen kısmı olarak değerlendirilebilir.

CAR/EAR Sigortalarında doğru fiyatın verilebilmesi için ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

Unutulmamalıdır ki; her projenin kendisine has bazı özellikleri vardır. Ve yine unutulmamalıdır ki; bu özellikler bir inşaat veya montaj projesinin tüm teknik özelliklerini etkileyebilecek boyutta olabilir. O halde;

Sigortalı ve sigorta ettiren hakkında detaylı bilgi almak; tecrübelerini araştırmak; daha evvel sigorta ile nasıl tanıştıklarını bilmek gereklidir. İşin net tanımının yapılması ve yapılacak işlerin mümkünse bir teknik şartnamesinin alınması işleri oldukça kolaylaştırır. Bunun yanında işin projesinin veya en azından bir yerleşim planının alınması fiyatlandırmayı yapan kişinin ne ile karşı karşıya bulunduğunu anlaması açısından önemlidir. Yapılacak işin ihzarat kalemlerine göre bedellerinin dağılımı da fiyatlandırmayı etkileyen başka bir faktördür. İşin ne kadar süreceği, Uzatılmış bakım devresi istenip istenmediği, eğer isteniyorsa; ne kadar süreyle talep edildiği önemlidir. Doğal afetlerin sigorta kapsamında olduğu düşünülürse; riziko adresi ile ilgili detaylı net bilgi alınması şarttır. Sel/su baskınından uzak mı? Daha evvel bu yörede deprem olmuş mu? Kış aylarında don olayı yaşanıyor mu? Fırtına açısından özel bir durum var mı? Zemin türü ve inşaatın yapım özellikleri nelerdir? Şantiye sahasının korunma önlemleri, bekçi olup olmadığı, aydınlatmasının yeterli olup olamadığı diğer bir etken olarak karşımıza çıkar. Bir inşaat işinden bahsediliyor ise ; en derin kazı yüksekliği, bir montaj işinden bahsediliyor ise; azami bedelli makineler ile en ağır makinenin kaç kg. olduğu bilinmelidir. Eğer üçüncü şahıs mali mesuliyet ek teminatı isteniyorsa; şantiyeye en yakın mesafedeki yapılaşmanın ne olduğu ve mesafesi büyük önem taşımaktadır. Özel bir risk ile karşı karşıya isek; yapının yüksek teknoloji ürünü olup olmadığı, EAR sigortalarında ise; monte edilecek makinelerin daha evvel dünyada kullanılıp, kullanılmadığı da önemlidir.

Bunlar haricinde inşaat veya montaj işlerinin türüne göre sigortacı tarafından riskin değerlendirilmesi amacıyla bir çok farklı soru sorulabilir.

CAR/EAR Sigortalarında yenileme olur mu?

Hayır, kesinlikle yenileme söz konusu olmaz. Ancak sürenin uzaması söz konusu olabilir. Bu durumda; bir süre uzaması ek belgesi tanzim edilir.

EAR Sigortalarında test tecrübe devresi verilmeyen durumlar var mıdır?

İkinci el makinelerin montaj işlerinde test tecrübe devresi teminat dışındadır.

Belirtilen vadeden evvel tamamlanan CAR/EAR projelerinin poliçeleri için herhangi bir sigorta primi iadesi olabilir mi?

CAR/EAR sigortalarının amacı işin hasar olmamışçasına tamamlanmasını sağlamak ve sigortalının işin yapılması esnasında oluşabilecek bir hasar neticesinde etkilenmesini önlemektir. Bu sigorta türleri yıllık risklerden olmayıp; yangın veya kasko sigortaları gibi zamana karşı yapılan birer sigorta türü değildir. Bu nedenle işin tamamlanması poliçenin de tamamlanmasını gerektirir. Yani işin erken bitirilmesi prim iadesini gerektirmez.


			

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ürünü, bir tüm riskler (all risks) poliçesi olduğu için Genel Şartlar gereğince istisna olmayan tüm halleri teminat altına alır. Teminat kapsamında yer alan başlıca riskler:

Yangın, yıldırım ve infilak Deprem Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Sel, su baskını, yağmur, sabotaj, kar, çığ, fırtına Toprak kayması, toprak çökmesi ve kaya düşmesi Hava taşıtları çarpması ve uçaktan düşen parçalar Şantiye içindeki taşımalar sırasında oluşabilecek kazalar İnsan kaynaklı hasarlar (dikkatsizlik, ihmal, vb.) Aksi belirtilmedikçe dört haftalık test devresi (ikinci el makineler hariç) İşletme kazaları ve burada sayılamayan, montaj tüm riskler sigortası genel şartları'nda istisna edilmemiş daha birçok risk.

				

İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

Talep etmeniz durumunda, ek prime tabi olmak üzere yukarıda tanımlanan poliçe içeriğini daha da genişletebilirsiniz:

Geçici şantiye tesisleri Üçüncü şahıs mali sorumluluk İş makineleri Enkaz kaldırma masrafları Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Mevcut bina ve tesisler Genişletilmiş bakım devresi Dört haftayı geçen tecrübe (test) devresi