TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Super Kobim Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Süper Kobim Paket Sigortası, tam kagir/betonarme yapı tarzındaki toplam yangın sigorta bedeli poliçe üzerinde belirtilen Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Geniş kapsamlı asistans hizmetleri:

Süper Kobim - İşyeri Yardım 0 (212) 368 65 26

Klasik Yangın Sigortası ile sağlanan yangın ve ek teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen farklı sigorta branşlarına ait teminatlar sigortalının talebi doğrultusunda poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Riziko Türleri

Üretim ve depolama harici ticari Rizikolar

				

Poliçe Türleri

Normal Poliçe Enflasyona Endeksli Döviz

				

Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar

Yangın Sigortası Genel Şartları dahilinde;

Deprem Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Sel ve Su Baskını Hırsızlık Cam Kırılması Yangın Mali Sorumluk Kar Kaybı Elektronik Cihaz ve Makine Kırılması İşveren Mali Mesuliyet Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Emniyeti Suistimal Taşınan Para Ferdi Kaza

				

Süper Kobim Ek teminatları;

Yeni Yatırımlar için Otomatik Teminat Eksik Sigortaya Karşı Koruma Alternatif İş Yeri Masrafları Kira Kaybı Kazı Sonucu Yer Kayması Dolu İzolasyon Eksikliği Çalışanlara ve Müşterilere Ait Eşyalar Sprinkler Sızıntısı Teminatı Hasar Sonrası Mimar, Mühendis Danışmanlık Masrafları Elektrik Hasarları İçe Çökme Hasarları Kazaen Kırılma Yönetici Sorumluluk Süper Kobim Yardım Hizmetler

				

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarı karşılar.

				

Grev- Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Grev / Lokavt veya halk hareketleri esnasında meydana gelen zarar ile kötü niyetle hareket eden şahıslar tarafından verilen zararları karşılar. Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde %100 sigorta bedelinin, %20'si sigortalı, %80'i sigortacı üzerinde kalacak şekilde Müşterek Sigorta mevcuttur. Sigorta bedelinin, sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

				

Fırtına

Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.

				

Yer Kayması

Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar.

				

Dahili Su

İşyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar

				

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.

				

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararları karşılar.

				

>Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.

				

Duman

Bacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.

				

Kar Ağırlığı

Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.

				

Hırsızlık

İşyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alır.

				

Cam ve Ayna Kırılması

Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alır.

				

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca onaylanan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Tarifesi gereği poliçe üzerinde yazılı oranlarda muafiyet / koasürans uygulanır.

				

Sel ve Su Baskını

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde, her bir seylap (sel-su baskını) hasarlarında “bina-sabit tesisat dekorasyon, emtia, makine - teçhizat - demirbaş ve diğer” tesisat gruplarının her birinin sigorta bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup azami muafiyet miktarı 50.000 EURO ile sınırlıdır.

				

Enkaz Kaldırma Masrafları

Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı bina sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.

				

Yangın Mali Mesuliyet

a) Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu b) Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu c) Malik ya da Kiracının Komşuluk Sorumluluğu

a, b ve c maddelerinde belirtilen teminatlarda, poliçe üzerinde yazılı tehlikelerden doğal afetler dışında kalanlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ve sirayeti nedeniyle kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.


				

Kar Kaybı

Bu teminat ile poliçede belirtilen rizikoların gerçekleşmesi sonucunda sigortalının uğrayabileceği brüt kar kayıpları, yukarıda belirtilen teminat limiti (net kar+sabit masraflar), teminat süresi ve muafiyetler doğrultusunda teminat altına alınmıştır. Bu nedenle yukarıda 'Tazminat Limiti' olarak belirtilen değer, sigortalının beyanı doğrultusunda poliçe vadesi içinde gerçekleştirilecek tahmini brüt karını (net kar+sabit masraflar) belirtmektedir. Bu nedenle poliçenin vade sonunda gerçekleşen brüt kar sigortacıya bildirilmelidir. Gerçekleşen brüt kar ile poliçenin tanziminde beyan edilen brüt kar arasındaki fark, ekbelge ile poliçeye yansıtılacaktır. MUAFİYETLER Yangın ve ek teminatlarına bağlı Kâr Kaybı hasarlarında 7 gün, depreme bağlı Kâr Kaybı hasarlarında 14 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır. İSTİSNALARHer tür dolaylı hasar teminat kapsamı dışındadır.

				

Elektronik cihaz ve makine kırılması

Sigortaya konu teşkil eden Elektronik Cihaz için belirtilen sigorta bedeli sigortalının beyanıdır. Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartlarının 4.maddesi gereğince sigorta bedeli, cihazın kullanılmamış yeni muadilinin (var ise nakliye, montaj, gümrük, vergi, resim, harç ve işçilik masrafları dahil) riziko mahallindeki ikame bedeline eşit olmalıdır. Sigortalı tarafından beyan edilen sigorta bedeli, hasar anında yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanacak ikame bedelinden eksik bulunursa, eksik sigorta prensibi uyarınca tazminat da aynı oranda tenzili edilir. Cihazlarda kullanılan paket programlar, yazılımlar ve işletim sisteminde; virüs kaynaklı oluşabilecek her türlü hasar teminat haricidir. Fax, Fotokopi ve Scanner makinalarının selenyum tamburlar ve renk ayrım makinasındaki zenon lamba gibi parçalar değiştirilmesi mutad parçalardan olup, poliçe genel şartlarına göre teminat dışındadır. Ancak bu parçaların poliçe kapmasına giren yangın, sel/su baskını vb. etkiler sebebi ile makinanın diğer kısımları ile birlikte hasarlanması durumunda teminat dahildir. Aşağıda aksi belirtilmedikçe; sigorta konusu cihazların kara, hava ve deniz taşıtları üzerindeki kullanımları ve taşınmaları sırasında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek hasarlar teminat haricidir.

				Elektronik Cihaz Özel Şartları:
				Grev, lokavt, kargaşalık halk hareketleri, terörizm özel şartı
				Deprem özel şartı
				Hırsızlık teminatı özel şartı
				Havalandırma sistemi özel şartı -Kur farkı özel şartı
				Bakım sözleşmesi özel şartı
				Riziko mahalli ortamı özel şartı
				

Her türlü data kaybı, yazılım ve program teminat haricidir.


				

İşveren Mali Mesuliyet

Bu teminat ile sigortalının işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene yüklenecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek Ve Sosyal Sigortalar Kanunu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını ilişik İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçe üzerinde yazılı meblağlara kadar temin eder. İşveren mali mesuliyet teminatı, poliçe üzerinde tanımlanan faaliyet konusu dahilinde sağlanmış olup tanımlananın aksine söz konusu olabilecek her türlü inşaat / montaj / demontaj faaliyeti teminat haricidir. İşveren Mali Mesuliyet Sigortası genel şartlarının;2.A.1: İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları 2.A.2: İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları 2B: Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazalar 2D: Manevi tazminat talepleri maddeleri teminata dahildir.

				

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Bu teminat ile sigortalıyı sigortanın devamı sürecinde meydana gelebilecek olaylar neticesinde;A) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının zarara uğraması; B) Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanları);meydana gelmesi sebebiyle poliçede gösterilen sıfat faaliyet ve hukuki münasebetlerden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar veya ziyan taleplerinin neticelerine karşı Türkiye Cumhuriyet'inin hukuki sorumluluk ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde ilişik Üçüncü Şahıslara Karşı Sorumluluk Sigortası genel şartları çerçevesinde poliçe üzerinde yazılı meblağlara kadar temin eder.

Manevi tazminat talepleri, toplam teminat limitinin %10'u ile sınırlı olmak kaydı ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. Gıda Zehirlenmelerine bağlı sorumluluk talepleri, gıda tüzük ve yönetmeliklerine uygunluk şartı ile ve riziko adresi sınırları dahilinde geçerli olmak üzere, toplam teminat limitinin %10'u ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. Tabela/Reklam Panosu Sorumluluk talepleri, teminat kapsamına dahil edilmiştir. Asansör Sorumluluk talepleri, teminat kapsamına dahil edilmiştir. Arızi inşaat işleri nedeni ile sigortalıya yöneltilebilecek sorumluluk talepleri, azami 10.000 TL limit veya poliçe para birimi karşılığı(poliçe teminat limitini aşmamak kaydıyla) ile teminat kapsamına dahil edilmiştir.

				

3.ŞAHIS MALİ MESULİYET TEMİNATI İSTİSNALARI:

Sigortalının Mesleki Sorumluluğundan kaynaklanan tazminat talepleri Terör rizikosunun gerçekleşmesi nedeni ile sigortalının karşılaşabileceği tazminat talepleri Yangın, Ek Teminatları ve Hırsızlık nedeni ile oluşabilecek maddi hasarlar Asbestin hangi miktarda ve şekilde olursa olsun, direkt veya dolaylı olarak neden olduğu, arttırdığı, oluşturduğu ve/veya sonucunda meydana getirdiği hasar veya hasarlara yönelik talepler veya bu taleplere ait sorumluluk Emniyeti Suistimal hasarları, Her türlü çevre kirliliği hasarı Ürün sorumluluk Dolaylı hasarlar, Her türlü ceza ve sözleşmesel sorumluluk, Finansal Kayıplar, Yükleme ve boşaltma faaliyetleri esnasında oluşabilecek hasarlar.

				

Emniyeti Suistimal

Sigortalının işyerinde emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak ve menkul kıymetlerini veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, veya sahtekarlık zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararı poliçede belirtilen limite kadar, özel şartlar ve Hırsızlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde temin eder. Poliçede aksi belirtilmedikçe, emniyeti suistimal teminatı sigortalının tüm bordrolu personeli için verilmiş olup taşeron, müteahhit vb. çalışanlar teminat haricidir.

				

EMNİYETİ SUİSTİMAL TEMİNATI ÖZEL ŞARTLAR:

1- Sigortacıya tazminat yükümlülüğü atfedilebilmesi için; a) Emniyeti suistimalin poliçenin süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimsenin işyerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması; b) Emniyeti Suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halukarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması, gereklidir. 2- Bu poliçede isimleri yazılı görevliler her zaman için sigorta ettirenin emrinde de Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde istihdam edilecektir. Ancak sigorta ettirene komisyoncu, simsar, tellal, müteahhit ve diğer ajan ve mümessiller sıfatıyla bağlı olanlar veya sigorta ettirenin bu sıfatlarla temsil edenler sigorta teminatından hariçtir. 3- Sigorta ettiren poliçe teminatı dahilinde olup tazmin edilebilecek herhangi bir kaybı karşılayan başka bir poliçe ve ya kefaletnameye sahip olduğu takdirde Genel Sigorta'nın teminatı işbu poliçe ile sağlanan azami teminatın ve diğer poliçe veya kefaletnamelerini kıymetlerine olan oranı kadar tenziltlarla edilecektir. Bu takdirde işbu poliçe kaybın sigorta ettirenin yalnız diğer sigortalar ile sabit olduğu teminatı aşan kısmın, teminat altına alacak ve Genel sigorta'ya ödenebilecek herhangi bir tazminatın bu gibi sigortalarca karşılanan azami hadlerinin üzerinde kalan kısmı ödemekle mükellef olacaktır. 4- Bu poliçe teminatı isim ve görevi yazılı kişilerin görevleri sırasında vuku bulabilecek Emniyeti Suistimal halleri için hüküm ifade eder. Poliçede isim ve görevleri yazılı kişilerin görevleri devam ettiği ésürece teminat geçerli olup bu şahısların işten ayrılması veya işten çıkarılması halinde otomatik olarak düşer. 5- Emniyeti Suistimal olayında sigorta ettirenin emniyeti suistimal suçunu işleyen görevlisi hakkında cezai takibat talebinde bulunması ve açılacak dava neticesinde suçun saptanması lazımdır. 6- Bu poliçede bertilen tüm personele teslim edilen Emteanın muhafazası ve kontrolü için gerekli her türlü tedbir alınacaktır. 7- Herhangi bir suistimalin veya kötü fiilin meydana gelmesi veya böyle bir fiili tahakkuk edeceğine dair yeterli delilin mevcut olması halinde ve hatta birfiil şirketçe bir tazminatın tediyesini icap ermeyecek olsa bile, durum derhal sigorta şirketine bildirilecek ve sigorta şirketi sözkonusu kişilerin takip eden eylemlerinden sorumlu olmayacaktır. Bu poliçe tahtında bir bir tazminatın tediyesini icap ettirecek herhangi bir vakanın meydana gelmesi halinde sigorta ettiren,sigorta şirketine suçlulara karşı dava açmasını, takip ve tahsilde bulunabilmesini temin edecek her türlü evraklı vermeyi taahhüt eder. 8- Sigorta şirketi tarafından herhangi bir ödemede bulunulmadan önce sigortalı hasar hakkındaki her türlü ayrıntıyı ve kat'i hasar miktarını sigorta şirketine bildirilecektir. 9- Hasardan sonra suistimal yapan personelin tekrar sigortası sözkonusu olmadığından bu personele ait teminat sona erecektir.10- Suistimal yapan kişi işveren nezrinde maaş, ikramiye ve ya diğer bir ve sebepten dolayı alacaklı ise, sigortacı tazminatın tespiti sırasında bu meblağları tazminat miktarlarından düşer. 11- Sigorta şirketi sorumluluğunu gerektiren veya gerektirmeyen herhangi bir hasar ihbarından sonra poliçeyi taahütlü bir mektup göndermek suretiyle feshetme yetkisine sahiptir.

				

Taşınan Para

Bu teminat ile sigortalının Türkiye sınırları dahilinde şirket personeli tarafından yapılacak olan para ve/veya kıymet taşımalarını Hırsızlık Genel Şartlarının tatbiki mümkün hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen hallere karşı temin eder. *Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık. *Herhangi bir araçla nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde ziya ve hırsızlık. *Nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar. *Taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydıyla ertesi gün saat 19.00'a kadar devam eder. **Poliçede aksi belirtilmedikçe, taşınan para teminatı sigortalının tüm bordrolu personeli için verilmiş olup taşeron, müteahhit vb. çalışanlar teminat haricidir.

				

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER:

Para ve/veya kıymet taşıma işinde görevli personelin emniyeti suistimali dolayısıyla meydana gelebilecek kayıplar.

				

Ferdi Kaza

Bu teminat aşağıdaki şartlar çerçevesinde sigortalıyı sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder. Ferdi kaza teminatı, poliçe üzerinde tanımlanan faaliyet konusu dahilinde sağlanmış olup tanımlananın aksine söz konusu olabilecek her türlü inşaat / montaj / demontaj faaliyeti teminat haricidir. Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. Aşağıdaki haller de kaza sayılır; a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların tenessüfünden, b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adele ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından, c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler, d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.Aşağıdaki haller kaza sayılmaz;

				

Aşağıdaki haller kaza sayılmaz;

a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazibir halin, b) Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin, c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün, d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şumulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın, e) Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icabettirmediği cerrahi; müdahalenin (ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.

				

SÜPER KOBİM EK TEMİNATLARI;

YENİ YATIRIMLAR İÇİN OTOMATİK TEMİNAT:

Sigortalının sigorta poliçesi kapsamındaki mevcut tesislerine ilave olacak yeni yatırımlar, sigorta bedelinin % 10 u ile Sigorta Şirketine bildirim yapılmaksızın, ilave tarihinden itibaren poliçede belirtilen limitler çerçevesinde otomatik olarak kuvertür altındadır. Otomatik kuvertür 30 gün süreyle geçerlidir, sigortalı bu süre içerisinde sigortacıyı detaylı olarak yeni yatırım hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.

EKSİK SİGORTA UYGULAMASI:

Y.S.G.Ş. A.5 maddesi dahilinde, sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı limitlerle sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır.

ALTERNATİF İŞYERİ MASRAFLARI:

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve poliçede kar kaybı teminatının alınmamış olması şartı ile, poliçede belirtilen risklerin (deprem hariç) gerçekleşmesi sonucu meydana gelen bir hasar neticesinde binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, tamir ve yeniden inşa için sigortalının 12 ayı geçmemek üzere geçici nitelikteki bir işyeri için yapacağı makul ölçüdeki masraflar teminat kapsamına dahil edilmiştir. Her bir hasarda ödenecek azami tazminat poliçede belirtilen toplam (bina ve muhteviyat) sigorta bedelinin % 10' u ve azami 25.000 TL. ile sınırlı olacaktır. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Yangın ve ek teminatları hasarlarında 7 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır. Poliçe teminat kapsamında değerlendirilecek her bir hasarda sigortacının azami sorumluluğu, poliçe üzerinde belirtilen toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.

KİRA KAYBI:

Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve poliçede kar kaybı teminatının alınmamış olması şartı ile poliçede belirtilen risklerin (deprem hariç) gerçekleşmesi sonucu meydana gelen bir hasar neticesinde binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle;

Kiracı için peşin ödenmiş kiranın, Malik veya intifa hakkı sahibi için kiralanan binadan beklenen kira veya intifa hakkının,gün hesabı ile işlememiş süreye isabet eden kısmının alınamamasından kaynaklanan kayıp için teminat verilmiştir. Tazminatın hesabında, binanın tamir ve inşası için gerekli süreye isabet edecek kira bedeli tutarı esas alınacaktır. Sigortacının azami sorumluluğu, aylık kira tutarı 2.500 TL.’ yi ve 12 ayı geçmemek kaydıyla, mevcut kira kontratında belirlenen aylık kira tutarı ile sınırlı olacaktır. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Yangın ve ek teminatları hasarlarında 7 gün tenzili muafiyet uygulanacaktır. Poliçe teminat kapsamında değerlendirilecek her bir hasarda sigortacının azami sorumluluğu, poliçe üzerinde belirtilen toplam yangın sigorta bedeli ile sınırlı olacaktır.

				

KAZI SONUCU YER KAYMASI KLOZU:

Sigortalı bina çevresinde yapılan kazılar sonucunda meydana gelecek yer kayması veya toprak çökmesinden meydana gelen zararlar, sigorta başlangıç tarihinde devam eden ya da planlanan (planlandığı sigortalı tarafından bilinen) kazılar hariç olmak üzere teminata dahil edilmiştir. Bu teminat kapsamında meydana gelebilecek her bir hasarda ödenecek tazminat tutarı üzerinden %10 tenzili muafiyet uygulanacaktır.

DOLU KLOZU:

Fırtına ile birlikte olsun olmasın dolu neticesinde işbu poliçede temin edilmiş olması kaydı ile bina ve muhteviyata gelebilecek zararlar, bina ve muhteviyat sigorta bedelinin %10 u ve azami 25.000 TL. limit ile teminata dahil edilmiştir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Her bir hasarda 250 TL. muafiyet uygulanacaktır. Dövizli poliçeler için muafiyet limiti, belirtilen “TL” muafiyet limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Açıktaki muhteviyat teminat haricidir.

İZOLASYON EKSİKLİĞİ KLOZU:

İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi neticesinde oluşan zararlar, olay başı 1.000 TL. ve poliçe süresince toplam 2.000 TL. limit ile teminata dahil edilmiş olup aşağıda yer alan nedenlerle oluşacak hasarlar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Her bir hasarda 100 TL. muafiyet uygulanacaktır. Dövizli poliçeler için muafiyet limiti, belirtilen “TL” muafiyet limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

Bitişik nizam binanın yıkılması ile ortaya çıkan sıvasız yan cepheden sızan sular Kaba ve ince sıvası yapılmış ancak boyası yapılmamış cepheden sızan sular Yer süzgeci bulunmayan balkonlarda biriken suların, alt kata ve/veya kapı altlarından sigortalı kata sızması Isı izolasyonu eksikliği/kaybı nedeniyle oluşacak terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar Her türlü izolasyon masrafları Dış cephe ve çatıda meydana gelen hasarlar

				

ÇALIŞANLARA AİT EŞYALAR:

Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, sigortalı çalışanının mallarına poliçe ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararlar (çanta, eşya, vb.) maksimum her bir adres itibari ile 2.500 TL. ile teminat kapsamındadır. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.

MÜŞTERİLERE AİT EŞYALAR:

Sigortalının faaliyet gösterdiği adreslerde, müşterilerin mallarına poliçe ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi nedeni ile gelebilecek zararlar (çanta, eşya, vb.) maksimum her bir adres itibari ile 1.000 TL. ile teminat kapsamındadır. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Nakit, kıymetli evrak ve ziynet eşyaları, elektronik cihazlar teminat kapsamı dışındadır.

SPRİNKLER SIZINTISI TEMİNATI:

Yangın Sigortası Genel Şartları Dahili Su Klozu hükümleri ile aşağıda belirtilen özel şart & istisna hükümleri geçerli olmak kaydı ile, sprinkler hasarları poliçede yazılı toplam yangın sigorta bedelinin %10’u ve azami 100.000 TL. limit ile temin edilmiştir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Teminat, Sprinklerin sızıntısı nedeniyle sigortalı kıymetlere (bina ve muhteviyata) verilecek doğrudan hasarı teminat altına alır.

Aşağıda yer alan nedenlerle oluşacak hasarlar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır:

Yangın, yukarıda tanımlı ek teminatlar, deprem, glkhhknh-terör ve hırsızlık hasarları bu teminat içinde değerlendirilmez. Buhar kazanlarında meydana gelen hasarlar, Sigortalı Mahalin boş kalması ve/veya boş bırakılması halinde oluşacak hasarlar, Test ve deneme sırasında meydana gelen hasarlar, İnşaat ve tadilat sırasında meydana gelen hasarlar, Sprinkler sisteminin tamiri ya da değiştirilmesi ya da sistemin kurulması ile ilgili yapılan tesisat çalışmalarının başlamasını takiben 15 gün içinde meydana gelecek hasarlar.

				

HASAR SONRASI MİMAR, MÜHENDİS DANIŞMANLIK MASRAFLARI:

Poliçe teminatına giren olası bir hasarda, yıkılmış veya hasarlanmış sigortalı binaların tamiratı ve/ veya yeniden inşaası için gerekli mimarlık, mühendislik ve danışmanlık masrafları ve/veya ücretleri bina sigorta bedeline dahil edilmiş olması kaydı ile, hasarın % 10 u azami 50.000 TL. limitle teminata dahildir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

ELEKTRİK HASARLARI:

Elektrik üretim merkezleri ve dağıtım şebekelerinde elektrik hasarlarının da teminata dahil edilmesi halinde, atmosferik elektriğin normal veya anormal bir elektrik ve manyetik akımlarının elektrik jeneratörlerine, transformatörlere, elektrik ve elektronik cihazlarına, dağıtım şebekesine veya bunların ayrılmaz ekleriyle, teferruatına doğrudan doğruya veya bil vasıta verebileceği maddi zararlar, olay başı 10.000 TL. ve poliçe süresince toplam 20.000 TL. limit ile teminata dahildir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

Sigortanın geçerli olabilmesi için;

a) Elektrik makina motorlarının topraklama ve emniyet tertibatının, yürürlükteki düzenlemelere uygun şekilde yapılmış olması, b) Tesisin usulüne uygun olarak paratonerlerle teçhiz edilmiş bulunması şarttır.

				

Teminat Dışında Kalan Haller;

Her çeşit elektrik lambaları, sigortaları, elektronik tüpler Eskimeden ve makine kırılmasından veya herhangi bir mekanik işleyişten kaynaklanan hasarlar ile dağıtım şebekeleri ve hidrolik cihazların maruz kalacakları parçalanma, kırılma ve çatlama hasarları.

Her bir hasarda 1.500 TL. tenzili muafiyet uygulanacaktır. Dövizli poliçeler için muafiyet limiti, belirtilen “TL” muafiyet limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

İÇE ÇÖKME HASARLARI:

Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan olan hasarlar, olay başı 10.000 TL. ve poliçe süresince toplam 20.000 TL. limit ile teminata dahildir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

İstisnalar;

Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlarında kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan mütevellit ziya ve hasarlar, Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasarın giderilmeden makinenin kullanılması neticesinden mütevellit ziya ve hasarlar. Her bir hasarda 1.500 TL. tenzili muafiyet uygulanacaktır. Dövizli poliçeler için muafiyet limiti, belirtilen “TL” muafiyet limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

				

ARIZİ/GEÇİCİ İNŞAAT İŞLERİ:

Riziko mahalinde, önceden planlanmayan arızi/geçici inşaat işleri nedeniyle poliçenin teminat kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucunda sigortalı değerde yaşanabilecek hasarlar, poliçede yazılı toplam yangın sigorta bedelinin %10’u ve azami 100.000 TL. limite kadar teminat kapsamına dahildir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır. Önceden planlanan ve ani/beklenmedik olmayan inşaat işleri için, Sigorta Şirketinden, İnşaat All Risk teminatı talep edilmelidir.“

KAZAEN KIRILMA KLOZU:

Poliçenin tabi olduğu Genel Şartlardaki diğer hükümler saklı kalmak koşuluyla,

Poliçe ile teminat altına alınmış olan Taşınır ve Taşınmaz Kıymetlere ( Sigortalıya ait Bina ve Muhteviyat ) poliçe üzerinde adları belirlenerek Poliçenin tabi olduğu ilgili genel şartlar kapsamında teminat altına alınmış riskler dışında, ani, harici bir nedenle doğrudan kaza sonucu oluşmuş tüm maddi zararlar özel şart & muafiyet hükümleri çerçevesinde olay başı 2.500 TL. ve poliçe süresince toplam 5.000 TL. limit ile teminat kapsamına dahil edilmiştir. Dövizli poliçeler için teminat limiti, belirtilen “TL” teminat limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

Her bir hasarda minimum 500 TL tenzili muafiyet uygulanacaktır. Dövizli poliçeler için muafiyet limiti, belirtilen “TL” muafiyet limitinin poliçe kuru karşılığı olarak dikkate alınacaktır.

İstisnalar;

Poliçenin tabi olduğu Genel Şartlardaki diğer istisnalar geçerli olmak kalmak kaydıyla,

1- Her türlü tozlanma, pas, paslanma ve oksitlenme hasarları ve güve, haşarat ve benzeri şeylerin verdiği zararlar 2- Her türlü, çürüme, aşınma, yırtılma, olağan bozulma, (halojen aydınlatma armatürleri dahil) metal yorgunluğu, kullanılan malzemelerin evsaflarını kaybetmiş olması ve kilo kaybı 3- Sigorta konularının nem oranındaki, sıcaklıktaki değişiklikten dolayı zarar görmesi, buharlaşması, çekmesi, kısalması, tadının değişmesi, renk değişiklikleri ya da tamamıyla yok olmaları teminat kapsamı dışındadır. 4- Kazanların, makinelerin, türbinlerin ve boru bağlantılarının infilak etmesi, 5- Elektronik cihaz, makine kırılması, inşaat all risks ve montaj all risks kapsamına giren hasarlar, ısıtma ve soğutma sisteminden kaynaklanan arızalar 6- Uçaklar ve benzeri havada ses dalgaları veya ses hızında dolaşan aygıtların yaydıkları basınç dalgaları sonucu oluşabilecek hasarlar 7- Herhangi bir stok sayımında açıklanan değişiklik, azalma vb. her türlü envanter açıkları 8- Hırsızlık 9- Binada ve/veya muhteviyatta oluşan mevcut müteahhidin ya da üretici firmanın sorumluluğuna giren gizli kusurlar sonucu uğranılan hasar ve ziya 10- Kusurlu tasarım, bozuk mal, kusurlu imalat veya kusurlu işçilik 11- Kamu otoritesinin her hangi bir tasarrufunun ya da bir kanun ve/veya uygulamanın doğrudan veya en direkt etkileri sonucu uğranılan zararlar 12- Doğrudan ya da en direkt olarak bir kanunun uygulanması sonucu uğranılan zararlar 13- İstisna edilmemiş durum ve şartlar hariç olmak üzere su seviyesinin yükselmesinden kaynaklanan hasarlar 14- Poliçe kapsamına giren bir hasardan kaynaklanmamış ise poliçe üzerinde belirtilerek özellikle teminat altına alınmış olanlar hariç her türlü netice hasarları 15- Yanlış depolama ya da muhteviyatın kendi doğasından kaynaklanan her türlü kirlenme, pislenme, bozulma, bulaşma hasarları, finisyon değişimleri, 16- Kötü niyetli kişiler tarafından bilgisayarlara yüklenen sistem ya da programlardan ya da mevcut kayıtların silinmesi zarar görmesinden kaynaklanan hasarlar 17- Gecikmeler, Pazar ve müşteri kayıpları, 18- Ticari riskler, gelir ve kar kayıpları 19- İş saatleri içinde olsun olmasın sigortalının istihdam ettiği kimseler, sigortalının yöneticileri, üyeleri, vekilleri, vekilleri, ortakları, mal sahipleri tarafından tek başına veya sigortalı ile iş birliği halinde yapılan tüm kasten ve hileli hareket ve eylemler. 20- Sigortalı ile bir hizmet anlaşması yapmış olan veya sigorta konusu değerlerle ilgili her hangi bir faaliyete dayanan bir nedenle sigortalı tarafından kullanılmakta olan tüm tüzel kişilerin yöneticileri üyeleri, vekilleri müdürleri, ortakları ve mal sahipleri tarafından tek başına veya sigortalı ile iş birliği halinde yapılan tüm hileli hareket ve eylemler. 21- Test, onarım, bakım, ve diğer benzeri prosesler. 22- Kirlenme riskleri

				

İstisna edilen varlıklar

Hava, Deniz, Nehir, Demiryolu araçları İnşa ve ya montaj halindeki varlıklar Nakliye halindeki muhteviyat Çim, Çiçek, ağaç vb bitkiler ve yetiştirilen ürünler, arsalar Her türlü patlayıcı maddeler Yollar Köprüler, menfezler vs. Açıkta duran ve yer değiştiren her türlü Emtea. Bu istisna açıkta çalışmak veya bulundurulmak üzere tasarlanmış ekipman ve tesisleri kapsamaz Test, onarım, bakım, ve diğer benzeri proseslere tabi olan muhteviyatın bu proses sırasında uğrayacakları zararlar Takılı Cam ve Aynalar hariç olmak üzere diğer cam ve aynalar Mücevherat, değerli taş ve diğer değerli metaller Sanatsal değeri olan, antika, sanatsal çalışma ve benzeri değerli muhteviyat Ayrı bir poliçe ile önceden sigortalanmış ve halen sigortalı olan muhteviyat Depolanan ya da tesiste bulunan su Sigortalı tarafından şartlı kredili taksitli veya diğer ertelenmiş ödemeli satış sözleşmeleri ile satılan mallar ( bu istisna söz konusu kıymetlerin müşteriye tesliminden itibaren geçerlidir) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışındaki değerler Türk Yangın Sigortası Genel Şartlarında istisna edilmiş olan varlıklar Mülkiyeti Sigortalıya ve/veya 3.Şahıslara ait her türlü Emtea

				

YÖNETİCİ SORUMLULUK:

Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve her seviyedeki yöneticilerinin görevlerini ifa sırasında sebep olduğu iddia edilen kusurlu yönetsel kararlarından dolayı doğabilecek ve hukuken sorumlu tutulacakları zararlara istinaden süreç boyunca oluşabilecek savunma, soruşturma, itibar koruma, kefalet senedi gibi masrafları ve süreç sonucunda karar bağlanacak tazminata ilişkin, poliçe sözleşmesi çerçevesinde koruma sağlamaktadır. Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden;

Hissedarlar, ortaklar İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları Alacaklılar Rakip Firmalar Müşteriler Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar) Şirket Çalışanları Tasfiye Memurları

				

Tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları(herhangi bir sınırlama olmaksızın Mesleki Sorumluluk Genel şartları dâhilinde ve Olay Başı 5.000 TL & Yıllık Toplam 15.000 TL limit ile teminat altına alınmaktadır.

Yukarıda yazılı SÜPER KOBIM Ek Teminatları geçerli olmak üzere, poliçede temin edilen risklerin gerçekleşmesi sonucu söz konusu olabilecek hasarlarda, sigortacının azami sorumluluğu, poliçede belirtilen sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır.

Yukarıda yazılı SÜPER KOBIM Ek Teminatları kapsamında, hasar tazminat ödemelerinde, TL / Döviz kur hesaplamalarında, hasar ödeme tarihi Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

SÜPER KOBİM İŞYERİ YARDIM HİZMET LİMİTLERİ

Tesisat işleri 200 TL / yılda 3 defa
Elektrik işleri 200 TL / yılda 3 defa
Anahtar işleri 200 TL / yılda 3 defa
İşyerinde kalan kişinin kurtarılması 200 TL
Cam işleri 200 TL / yılda 3 defa
Doktor veya ambulans gönderilmesi 200 TL / yılda 3 defa
Güvenlik hizmeti Maksimum 2 gün
İşyerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması Poliçede yazılı şartlarla
Vefat halinde cenaze nakli Poliçede yazılı şartlarla
Sigortalı faturalarının ödenmesi Poliçede yazılı şartlarla
Tıbbi danışma hizmeti Organizasyon
Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Organizasyon
Bilgi ve organizasyon servisi Organizasyon