TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Emniyet Suistimal Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

İşveren ile çalışanları arasında kurulan güven ortamı başarı için önemli bir faktördür. Herşeye rağmen işyerinizde meydana gelebilecek bir emniyeti suistimal olayı nedeniyle uğrayabileceğiniz maddi zararları Emniyeti Suistimal PROSİGORTA Sigorta poliçesi ile teminat altına alabilirsiniz.

Emniyeti suistimal sigortası zorunlu bir sigorta mıdır?

Hayır, emniyeti suistimal sigortası isteğe bağlı bir sigortadır.

Tazminat ödenebilmesi için, emniyeti suistimal olayını gerçekleştiren kişinin ne kadar süredir sigortalı işyerinde çalışıyor olması gerekir?

Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması; failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

Kimler bu sigorta kapsamında olabilir?

Sigorta teminatı kapsamındaki kişiler 3 gruba ayrılmıştır:

Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar, Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları, Diğer personel ve işçiler.

						

Teminat Kapsamı

Emniyeti Suistimal Sigortası; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak, menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile, dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak sureti ile iş yerine verebilecekleri zararları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümlerine tabi olmak üzere teminat altına alır.


				

Teminat Esasları

Bu teminatın verilebilmesi için, teminat verilecek kişilerin,

Adı Soyadı Görevi Unvanı Teminat limiti