TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Yangına Bağlı Kâr Kaybı Sigortası, olası bir yangın durumu nedeniyle işletmenizdeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak amacıyla oluşturulmuş bir iş destek poliçesidir.

Yangına Bağlı Kâr Kaybı poliçesini kimler satın almalıdır?

Eğer söz konusu işletmenin faaliyetlerinin yangın riskinin gerçekleşmesi nedeniyle durması, belirlenen muafiyet zamanının geçmesine rağmen, iş yerinin cirosunda bir kayba uğrayacak ise, yangına bağlı kâr kaybı ürününü satın alması tavsiye edilir.

Bu poliçe ile tazmin edilecek zarar tutarı ne kadardır?

Hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kâr kaybı tazminat olarak ödenmektedir. Sigortacının sorumluluğu, her halükârda sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır.

Kâr kaybı sigortam belirlenen limite kadar ödemeyi yapacağına göre, yangın sonrasında üretime hemen başlamak zorunda mıyım?

Sigortalı yasal olarak, hasar anında da ticari faaliyetini mevcut imkanlar ölçüsünde devam ettirerek kâr kaybını önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlere ilişkin giderler, sigortacı tarafından ödenir.

Bu konuda belirteceğim sigorta bedelini bilemiyorum? Ne kadar olmalı?

Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli yıllık brüt işletme kârıdır.


			

Teminat Kapsamı

Kâr Kaybı Sigortası işletmelerde, ilgili yangın poliçesi ile temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu meydana gelen fiziksel hasarların neden olacağı iş durmaları sonucu oluşacak brüt kâr kayıplarını karşılar. Brüt kâr, işletmenin yıllık sabit masraflarına (kira, personel giderleri v.b.) ticari faaliyet sonucu elde edilecek yıllık net kârın ilave edilmesi ile tespit edilmelidir. Bu sebeple bu teminat yangın ve ek teminatlarını içeren sigorta poliçesi şirketimiz tarafından tanzim edilmiş işletmelere sunulabilmektedir.

				

Teminat Esasları

Teminat Limiti:

Yıllık brüt kâr (net kâr + sabit masraflar)

				

Teminat Süresi:

Teminatın başladığı tarihten itibaren bir yıl

				

Muafiyet Süresi:

Fiziksel hasarın meydana geldiği tarihten, tazminat süresinin başladığı tarihe kadar olan süre üzerinden gün bazında belirtilir.

				

Tazminat Süresi:

Fiziksel hasarın neden olduğu iş durması sonucu oluşan brüt kâr kayıplarının karşılanacağı süredir. Tazminat süresi, taraflarca poliçe tanziminde tespit edilir. Hasarın, teminat süresi içinde gerçekleşmesi esastır. Ancak tazminat süresi, poliçe vadesi sona ermiş olsa dahi devam edebilir.