TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Ticari Paket Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN
Sağlığınız Teminatımızdır!

PROSİGORTA Ticari Paket Sigortası, tam kagir / betonarme yapı tarzındaki her türlü sınai ve ticari işletmeler için gündemde olabilecek pek çok riske karşı, tek bir poliçe ile eksiksiz bir koruma sağlamak üzere dizayn edilmiştir.

Sigorta bedeli nedir?

Ticari Paket poliçesinde bahsi geçen “bina değeri”, işyerinin aynı yerde tamamen yeniden inşasına ilişkin maliyettir. Ev veya işyerinin satış bedeli bina sigorta bedeli olarak değerlendirilmez. “Makine Kırılması” teminatı için sözü geçen sigorta bedeli ise aynı makinenin yenisinin –ya da muadilinin- satın alınabilmesi için gereken değerdir.

Eksper raporları bağlayıcı mıdır, hasar ödemesine ve miktarına eksperler mi karar verirler?

Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

Eksik sigorta nedir, hasarımı hangi durumda eksik alırım?

Sigorta bedelinin, hasar gören kıymetin -hasardan bir gün önceki- değerinden küçük olması durumuna “eksik sigorta” denir. Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.Örneğin: Fabrikada bulunan bir makinenin değeri 250.000 TL ancak, siz bu makineyi –eskidiğini düşünerek- 100.000 TL sigorta bedeli ile sigorta ettirdiniz. Oluşan kısmi bir hasarda 50.000 TL lik bir zararınız oluştu. Tarafınıza ödenecek tazminat; 50.000x100.000/250.000 = 20.000 TL dir.

İşyerimde meydana gelen hasarın komşumu ya da kiracı olmam durumunda bina sahibini etkilemesi durumunda ortaya çıkacak masrafları teminat altına alabilir miyim?

Ticari Paket ürünümüzü satın alırken “komşu mali sorumluluk” ya da “kiracı mali sorumluluk” teminatı da almanız durumunda bu masraflar da belirlenen limitler dahilinde teminat altına alınabilir.

Ticari paket ile yangın poliçesinin farkı nedir?

Ticari paket poliçesi, klasik yangın poliçesi teminatlarının yanı sıra, isteğe bağlı ek teminatların otomatik olarak poliçe kapsamına dahil edildiği, işyerleri için özel olarak tasarlanmış bir sigorta poliçesidir.


			

Klasik Yangın Sigortası ile sağlanan yangın ve ek teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen farklı sigorta branşlarına ait teminatlar sigortalının talebi doğrultusunda poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Riziko Türleri

Ticari ve Sınaî Rizikolar Poliçe Türleri Enflasyona Endeksli Döviz Abonman ( Emtia teminatı içeren poliçelerde )

				

Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar

Paket poliçe kapsamına otomatik olarak dahil olan teminatlar

Yangın, Yıldırım, İnfilak Dahili Su Duman Fırtına Kar Ağırlığı Yer Kayması Yakıt Sızması Kara Taşıtları Çarpması Hava Taşıtları Çarpması Deniz Taşıtları Çarpması

				

İsteğe bağlı dahil edilebilecek teminatlar

Paket kapsamı sigortalının gereksinimlerine göre aşağıda belirtilen Yangın Sigortası isteğe bağlı ek teminatları dahil edilerek özelleştirilebilir.

Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Deprem Yangın mali mesuliyet Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu Mal sahibi veya kiracının komşulara karşı sorumluluğu Sel ve su baskını (seylap) Hırsızlık Cam ve ayna kırılması

				

Aşağıda belirtilen branşlar da, Sigortalının talebi doğrultusunda poliçenin teminat kapsamına dahil edilebilecektir.

Yangına bağlı kar kaybı Elektronik Cihaz Makine Kırılması İşveren Mali Mesuliyet Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Taşınan Para Emniyeti Suistimal Ferdi Kaza

				

Özel Şartlar, Muafiyetler:

Yangın, Yıldırım, İnfilak

Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarı karşılar.

				

Grev- Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Grev / Lokavt veya halk hareketleri esnasında meydana gelen zarar ile kötü niyetle hareket eden şahıslar tarafından verilen zararları karşılar. Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde %100 sigorta bedelinin, %20'si sigortalı, %80'i sigortacı üzerinde kalacak şekilde Müşterek Sigorta mevcuttur. Sigorta bedelinin, sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

				

Fırtına

Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.

				

Yer Kayması

Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar

				

Dahili Su

İşyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar

				

Kara Taşıtları Çarpması

Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.

				

Hava Taşıtları Çarpması

Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.

				

Duman

Bacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.

				

Kar Ağırlığı

Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.

				

Yakıt Sızması

Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta herhangi bir nedenle meydana gelen yakıt akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararları (yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatlarında meydana gelenler hariç) poliçede belirtilen limit ve muafiyetler oranında karşılar.

				

Hırsızlık

İşyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları teminat altına alır.

				

Cam ve Ayna Kırılması

Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat altına alır.


				

Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca onaylanan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Tarifesi gereği poliçe üzerinde yazılı oranlarda muafiyet / koasürans uygulanır.

				

Sel ve Su Baskını

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde, her bir seylap (sel-su baskını) hasarlarında “bina-sabit tesisat dekorasyon, emtia, makine - teçhizat - demirbaş ve diğer” tesisat gruplarının her birinin sigorta bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup azami muafiyet miktarı 50.000 EURO ile sınırlıdır.

				

Enkaz Kaldırma Masrafları

Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı bina sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.

				

Yangın Mali Mesuliyet

a) Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu b) Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu c) Malik ya da Kiracının Komşuluk Sorumluluğu a, b ve c maddelerinde belirtilen teminatlarda, poliçe üzerinde yazılı tehlikelerden doğal afetler dışında kalanlarından herhangi birinin gerçekleşmesi ve sirayeti nedeniyle kaynaklanan zararlar poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahil edilmiştir.

				

Kira Kaybı

Sigorta bedeli 1 Milyon TL’nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir. Bu teminat ile malik veya kiracının deprem hariç olmak üzere diğer tüm teminatlar kapsamına giren hasarlar nedeniyle uğrayacakları kira kayıpları poliçede belirtilen limit doğrultusunda teminata dahildir.

				

İş Durması

Sigorta bedeli 1 milyon TL'nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir. Bu teminat ile yangın tehlikesinin gerçekleşmesi sonucu sigortalı mahalde meydana gelen hasarlardan dolayı ödenecek tazminatın %10’u ayrıca sigortalıya iş durması tazminatı olarak ödenecektir. Ancak hasarın meydana geldiği tarihten başlamak üzere; yangın ve ek teminat hasarlarında 7 günü, deprem hasarlarında 14 günü geçmeyen durmalara sebep olan hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

				

Alternatif İşyeri ve Taşınma Masrafları

Sigorta bedeli 1 milyon TL nin altında olan tüm işler için, poliçe üzerinde belirtilen limitlerle otomatik verilmektedir. Sigortacının sorumluluğu poliçe üzerinde yazılı limit ile sınırlıdır. Bu teminatlar ile ilgili masraflar makul ölçülerde olmalıdır.