TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Mali Müşavirler Mesleki Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası, mesleğinizi icra ederken üçüncü şahıslardan tarafınıza geri dönebilecek olumsuz tazminat talebi risklerine karşı sizi korur.

Yeminli Mali Müsavir, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

							 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Yeminli Mali Müsavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.
							 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.
							 Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmıs veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmıs olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmis bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri, olay bası ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.
							 Bu poliçe kapsamına giren bir olaydan dolayı sigortalının aleyhine açılacak bir tazminat davası ile ilgili yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri (Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi) poliçe teminatına dahildir. Ancak her halükarda ödenecek tazminat miktarı poliçede belirtilen limiti aşmayacaktır.
							Kesinleşmiş bir idari karar gereğince sigortalının malvarlığı üzerinde bir kısıtlama uygulanırsa, sigorta teminatına girmeyen haller hariç olmak koşuluyla, sigortacı sigortalının malvarlığının bu kısıtlamadan kurtarılması için gerekli teminat gösterme gibi girisimleri yerine getirecektir.
							

						
Bağımsız Denetim Faaliyetleri teminata dahil midir?

Sigortalının, bağımsız denetim faaliyetleri teminat kapsamındadır.

Vergi cezası, gecikme zammı, gecikmefaizleri, SSK primi ve vergiler teminat kapsamında mıdır?

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müsavir ve Yeminli Mali Müsavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir.

Manevi Tazminat Talepleri Teminat kapsamında mıdır?

Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Sartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.

Hasarsızlık Beyanı neden gereklidir?

İlk kez mesleki sorumluluk teminatı alanlar için, talep sırasında hasarsızlık beyannamesi imzalanmış olmak kaydıyla poliçe vade baslangıcından geriye dönük 1 yıl olarak teminat verilir. Sigortalının bu tarihten sonraki faaliyetleri nedeniyle ve yine poliçe süresi içerisinde kendisine yöneltilen zarar ve ziyan talepleri poliçe kapsamında değerlendirilecektir. Geçerli ilk poliçenin vade baslangıç tarihi, ardışık poliçeler için geçmişe etkinlik tarihi olarak kabul edilir.


			

Teminat Kapsamı

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının vermekte olduğu mesleki hizmetleri kusurlu olarak yerine getirmesinden ya da gereği gibi yerine getirememesinden dolayı üçüncü kişiler tarafından sigortalıya karşı ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı, sigortalıyı poliçede belirtilen teminat limitine kadar ekli Munich Re Professional Indemnity Policy for Accountants Wording'i, Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Klozu ve belirtilen özel şartlar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alır.

PROSİGORTA Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mesleki Sorumluluk Sigortası’nın Önemli Özellikleri

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu I.b maddesinde belirtilen sigortalının kusuru neticesinde müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizleri poliçede belirtilen limitler ile; SSK primi ve vergiler ise poliçede belirtilen limitlerin %25’i maksimum 150.000 EUR ile sınırlı olmak kaydıyla teminata dahildir. Bu sigorta, sigortalının çalıştığı kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu, bu tazminatın sigortalıya rücu etmesi durumunu da teminat altına alır. Sigortalının bağımsız denetim faaliyetleri teminat kapsamındadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.2 maddesinin (f) bendi aksine manevi tazminat talepleri, olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır. Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın A.4.1 maddesinin (a) bendi aksine herhangi bir bilgisayar esaslı veya elektronik ortamda saklanabilir, yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntem ile (veya benzer bir şekilde) tekrar çoğaltılmış olsun veya olmasın, her tür belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetim ve kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı veya imha edilmesi sonucu meydana gelebilecek tazminat talepleri, olay başı ve poliçe süresince yıllık azami toplamda 25.000 EUR alt limit ile teminat kapsamındadır.