TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

Ürün Sorumluluk Sigortası, sigorta konusu işin yürütülmesi sırasında meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değildir. Ürün Garanti Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa Ürün Sorumluluk Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmiş olduğu ürünle ilgili sorumluluğa ilişkin güvence sağlar.

Avrupa Topluluğu’nun 1985 tarihli Ürün Sorumluluğu Direktifi uyarınca üretici, ürünündeki bir kusurun neden olduğu hasardan sorumludur. Burada, “üretici” sözcüğü; bitmiş bir ürünün, herhangi bir hammaddenin veya bir ürünü meydana getiren parçalardan birinin üreticisi olan ve ürün üzerine adını, ticari markasını veya bir başka ayırt edici özelliğini koyarak kendisini o ürünün üreticisi olarak takdim eden herhangi bir kişi anlamında kullanılmaktadır.

Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü sahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü sahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Sahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortası ürün garanti sigortası mıdır?

Ürün Sorumluluk Sigortası bir Ürün Garanti Sigortası değildir. Ürün Garanti Sigortası, bir mal sigortasıdır ve zarar gören ürünün tazminine yöneliktir. Oysa Ürün Sorumluluk Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır, mala değil sigortalının üretmis olduğu ürünle ilgili sorumluluğa iliskin güvence sağlar.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir?

							Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde olusacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
							Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlasılan mal ve ürünün onarımı, iyilestirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.
							Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlıslık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
							Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmis olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar ve kayıp teminat haricidir.
							İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.
							

						
Ürün Sorumluluk Sigortalarında coğrafi kapsam nedir?

Sigortalının T.C. Sınırları içinde ürettiği, sunduğu yada ihraç ettiği mal ve hizmetlerin kullanıldığı ülkeler coğrafi kapsamı ifade eder. Poliçede aksi belirtilmedikçe, bu ürün ve hizmetlerin kullanıldığı ve pazarlandığı ülkeler coğrafi kapsam dahilindedir. Coğrafi kapsam dahilindeki ülkelerde sigortalı aleyhine açılan dava sonucunda sigortalının ödemek zorunda kalacağı tazminat talepleri Türk Kanunları çerçevesinde güvence altındadır.


			

Teminat Kapsamı

Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde;

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin muhtel olması Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması

sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları uygulanabilir hükümleri ile Munich Re “Ürün ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Teminat Şartları” nın sadece ürün sorumluluk sigortalarına ilişkin bölümü uygulanabilir şartları çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamındadır.