TÜM ÜRÜNLERİMİZ

İş Veren Mali Sorumluluk Sigortası

İŞİNİZ AKSAMASIN

PROSİGORTA İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinizdeki Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi çalışanlarınızın karşılaşabilecekleri olası iş kazaları sonucunda ortaya çıkabilecek tazminat taleplerin doğrultusunda Sigortalının hukuki sorumluluğunu karşılamaktadır.

Bu sigortaya stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir?

İlgili tarafların “sigortalı adına yaptıkları faaliyetleri” sırasında, bordroya dahil edilmiş olmaları kaydı ile bildirilen işçilik ücretleri ve çalışan sayısına dahil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilir.

Sadece maddi zararlar mı ödenir?

Hayır, işverenin karşı karşıya kalabileceği manevi tazminat talepleri de teminat altındadır

Tüm tazminat talebi İşveren Mali Mesuliyet Sigortası’ndan mı karşılanır?

SGK’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini sigortacı üstlenir.

Meslek hastalıkları teminat altında mıdır?

Aksi belirtilmedikçe meslek hastalıkları teminat haricidir.


			

Teminat Kapsamı

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK'nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını işverenin ödemekle yükümlü olacağı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil toplamı üzere poliçede yazılı teminat limitine kadar teminat altına alınır.

Bu teminatın verilebilmesi için:

İşyerinin faaliyet konusu, İşyerinde çalışan beyaz yakalı ve mavi yakalı işçi sayıları, İşçilerin yıllık brüt işçilik ücretleri toplamı (ikramiye ve tüm sosyal haklar dahil) Talep edilen kişi ve kaza başına teminat limitleri gibi ayrıntıların bilinmesi gerekmektedir.

				

PROSİGORTA tarafından, otomatik olarak poliçe kapsamına dahil edilenek teminatlar:

İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek iş kazaları İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi sonucu asıl işini yapmaksızın geçen sürelerde meydana gelebilecek iş kazaları İsteğe Bağlı Teminatlar

				

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları doğrultusunda, talep halinde aşağıda belirtilen hususlar teminat kapsamına dahil edilebilir:

T.C. sınırları dışında meydana gelebilecek iş kazaları Meslek hastalıkları nedeni ile doğacak tazminat talepleri Manevi tazminat talepleri