TÜM ÜRÜNLERİMİZ

Bitkisel Ürün Sigortası

EMEĞİNİZİN GÜVENCESİ

MAPFRE SİGORTADevlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kurulmuştur. Şirketimiz, bu havuza üye olup havuz tarafından tüm teknik, hasar ve reasürans işlemlerinin yürütüldüğü “Devlet Destekli Tarım Sigortaları”nı yürürlüğe girdiği 01.06.2006 tarihinden itibaren tanzim etmeye başlamıştır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında şu branşlar yer almaktadır:

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası, Devlet Destekli Sera Sigortası, Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası, Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası, Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası.

Bu poliçelerin toplam priminin % 50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir.

Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulaması ne zaman başlamıştır ve hangi kanallarla yapılabilmektedir?

Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulaması 14.06.2005 tarih ve 5363 no’lu Tarım Sigortaları Kanunu ve 22.09.2005 tarihli 25944 sayılı Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde 01.06.2006 tarihi itibari ile başlamış olup Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Tarım Sigortaları konusunda üretim faaliyetinde bulunmak için 08.2005 tarihinde konu ile ilgili ruhsat alarak TARSİM bünyesinde poliçe tanzim eden şirketler arasına katılmıştır.

Devlet Destekli Tarım Sigortası uygulaması ile neler teminat altına alınabilmektedir?

							Tarla ürünleri ve Meyve-Sebze bahçeleri Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.
							Örtü altı kayıt sistemine kayıtlı plastik ve cam seralar Devlet Destekli Sera Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.
							Ön soy ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.
							Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.
							Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünleri Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası ile teminat altına alınabilmektedir.
							

						
Devlet Destekli Tarım Sigortalarındaki devlet desteği ne şekilde sağlanmaktadır?

Bu sigortalarda poliçe priminin %50’ si devlet tarafından karşılanmakta olup sigorta ettiren primin sadece %50’lik kısmını ödemekle mükelleftir.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile satın alınabilen teminatlar nelerdir?

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası: Dolu, yangın, fırtına, hortum ve heyelana karşı. Ayrıca bu tehlikelere ek olarak, belirlenmiş olan 90 ilçede don tehlikesi de sigorta kapsamına alınmıştır.

Devlet Destekli Sera Sigortası: Dolu, yangın, fırtına, hortum ve heyelana karşı.

Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası: Süt sığırlarında;

Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler,

							

Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası: Kümes hayvanlarında;

Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri, Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler

Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası: Sigorta bedeli, sigorta ettiren/sigortalı tarafından su ürünleri yetiştirme planında beyan edilmiş olan en yüksek aylık stok değer olup; teminat, su ürünlerinin teknik şartlarda belirtilen birim ağırlıklara ulaşmasından sonra başlar.

Bu sigorta, sigortaya kabul edilen su ürünlerinde;

A.3 maddesinin (a ve b) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık, Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, Her türlü doğal afet, Kazalar, Predatörler, Alg patlaması

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu sigortalının doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder.

Tarım Sigortası yaptırmak istiyorum. Nereye başvurmam gerekiyor?

Şirketimiz Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri’ne bağlı olarak çalışan Tarım Sigortaları konusunda yetkili acentelerimiz kanalı ile poliçe tanzim edilebilmektedir.

*Çiftçi Kayıt Sistemi ve Örtü Altı Kayıt Sisteminde kaydı bulunmayan veya kaydının güncelleştirilmesi gereken çiftçiler Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı Tarım İl Müdürlük’ lerine başvurmaları gerekmektedir.

Tarım Sigortaları’nda hasar durumunda hangi yol izlenmelidir?

Bitkisel ürün sigortalarında en geç 5 işgünü içinde şirketimiz aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

Sera Sigortalarında en geç 24 saat içinde şirketimiz aracılığı ile Tarsim' e yapılır.

Büyükbaş Hayvan Sigortalarında en geç 24 saat içinde poliçe üzerinde belirtilen veteriner hekim’e yapılır.

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde şirketimiz aracılığı ile Tarsim'e yapılır.

Hasar tespitleri Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen eksperler tarafından yapılır ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.


			

Teminat Kapsamı

Bitkisel Ürünler için, Dolu Ana Sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde sunulmaktadır. Ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak, isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Bitkisel Ürün Sigortası düzenlenebilmesi için TARSİM tarafından bildirilen “son kabul tarihleri” dikkate alınmakta olup son kabul tarihi geçmeyen ürünler için poliçe tanzim edilebilmektedir.

Teminatlar

Bu sigorta kapsamında verilen teminatlar aşağıda belirtildiği gibi 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı Paket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

				

Sigorta Priminin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25'i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

Mapfre Sigorta Mapfre Yaşam